Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Опитування

Який сервіс Ви хотіли б найбільше бачити на сайті Луганської митниці?

Авторизація

Корисні посилання

Сайт Прес-служби ДМСУ
 

Рекомендації

Печать E-mail
(0 голосов)
13.09.2012 р.

 

 

Рекомендац ії

Африканс ь ка чума свиней (лат. Pestis afrikana suum ) (АЧС) – хвороба Монтгомери – в и сокопатогенозне в і русне за хворювання домашн іх та диких свиней, яке в икликає т ь ся ДНК - в і русом. Вакцин ветеринарн и х препарат і в, що за х ищают ь від цієї хвороби , не існує .

Ст і йк і сть в і руса АЧС

В і рус над зв и чайно ст і йкий до в и соко ї температур и та може зберігатися м і сяц і ми в тушах свиней, кров і , фекал і ях, в замороженом у чи копченом у м яс і .

Шляхи заражен н я АЧС

Свин і і нфи к уют ь ся не т і льк и контакту ючи з хворими тваринами , а й через корм и , пас ов ища, за б р уд нен и й транспорт, в яко м у перевозят ь ся хворі тварини . Кома хи , х ижі птиц і , зв ірі та домаш ні тварини мо ж ут ь б у т и нос іями в і руса. М ясопродукт и хворих тварин є фактором р оз про всюдження збуд н и ка .

Проф і лактика АЧС здійснюється шляхом :

1. Информованост і ветеринарного персонал у , співробітників свиноферм та власників тварин пр о загрозу АЧС та ї х здібності розпізнати й оперативно д і агност у ват и цю хворобу .

2.   С уворо дотримуватись сан і тарно-г і г ієн ич н их вимог .

3.  Перев едення господарства в и р о щ у ван н я свиней на «закр и т и й режим» р о бот и .

4.  Ветеринарно-сан і тарный контроль за перем і щен ня м свиней я к територ ією Укра ї н и так й на державному кордоні .

5. За бе з печит и співробітникі в господарств з в и р о щ у ван ня свиней з м і нн ою дезинфекц ій н им взуттям та одягом .

6.   Проведен ня дез і нфекц ії , дерат і зац ії й дез і нсекц ії .

7. Кип я тіння не мен ш 30 хв . харчових від ход і в, які використовуються для годування свиней з по дальшим ох о л о д ж ен ям перед годуванням .

На пер і од за гроз и АЧС  ЗА БОРОНЯЄТЬСЯ :

-  в и гульне тримання свиней;

-  л ікування хворих свиней з п і дозр ою на АЧС;

вимушений заб і й (без ветеринарного о гляду );

-  зав езення тварин без відповідних ве теринарн и х документ і в;

- зав езення продукт і в тваринного походження з неблагополучн и х територ і й. Станом на 20 листопада 2008 року з республ і к Абхаз і я, Ві рмен і я, Груз і я, Азербайджан, Південна й Північна Осет і я; з Ставропольс ь кого та Краснодарс ь кого кра ї в й Оренбургс ь ко ї област і Рос і йско ї Федерац ії том у числ і в ручн і й по кла жі ).

При о знаках захворювання домашних свиней та в и явлен н я труп і в диких кабан і в не гай но і нформ у ват и лікаря державного закладу ветеринарно ї мед і цин и !

 

 
« Про організаційні заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Луганській митниці   Відповідальність за порушення митних правил »

Курс валют НБУ

Курс долара США Курс Євро Курс російського рубля Курс швейцарського франку

Прес-служба ДМСУ