kuharochka.pp.ua
Головна Новини Інформаційний стенд Оприлюднення документів Громадська рада Митниця в об'єктиві Публічна інформація

 

Цілодобовий телефон довіри ДМСУ

0 (44) 247-27-19

Авторизація

Головна >


>


Накази Луганської митниці
Накази Луганської митниці

Оприлюднення наказів Луганської митниці, що зареєстровані в Мінюсті про структурні підрозділи

Печать E-mail
(0 голосов)
11.07.2012 р.

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

 

    11.06. 20 12

                       463

 

Про затвердження П оложення

про відокремлений структурний підрозділ

«Митний пост «Червона Могила»

Луганської митниці

 

 

            З метою забезпечення належного виконання завдань і функцій, покладених на митний пост «Червона Могила» Луганської митниці, керуючись статями 544, 547 Митного кодексу України та відповідно до вимог п.3.2. наказу Державної митної служби України від 31.05.12 № 297 «Про створення митних постів»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

           1. Затвердити Положення про відокремлений структурний підрозділ «Митний пост «Червона Могила» Луганської митниці (далі – Положення), додається.

 

          2. Начальнику митного поста «Червона Могила» Луганської митниці         організувати ознайомлення, вивчення та виконання особовим складом митного поста затвердженого Положення.

 

 

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Луганської митниці  від 05.09.2006 № 466 «Про затвердження та введення в дію  Положення про митний пост «Червона Могила» та його структури».

 

           

            4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника митниці згідно з розподілом обов‘язків.

 

 

 

Начальник митниці                                                                        Д.В. Пудрик

 

 

 

про структурні підрозділи

Печать E-mail
(0 голосов)
11.07.2012 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      Наказ Луганської митниці

                                                                                          11 .0 6 .2012    №477

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відокремлений структурний підрозділ «Митний пост «Танюшівка»

Луганської митниці

 

1.   Загальні положення

1.1.   Це Положення визначає організаційно-правовий статус митного поста «Танюшівка» Луганської митниці (далі - митний пост).

1.2. Митний пост є митним органом, який входить до складу Луганської митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.

1.3. В своїй діяльності митний пост керується Конституцією України, Митним кодексом України, іншими законами України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів , рішеннями колегії та наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи (далі - Державна митна служба України), наказами та розпорядженнями Луганської митниці, а також цим Положенням.

1.4. Митний пост створюється, реорганізується та ліквідується Державною митною служби України за поданням начальника Луганської митниці.

1.5. З метою забезпечення цілодобового виконання завдань та функцій, покладених на митний пост, чергові зміни митного оформлення працюють за змінним графіком роботи.

            1.6. Зона діяльності митного поста – територія міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Танюшівка - Ровеньки».

1.7. Адреса митного поста: 92312 , Луганська область, Новопсковський район, село Танюшівка.

2. Основні завдання  та функції митного поста

2.1. Забезпечуючи реалізацію митної політики України, митний пост виконує такі основні завдання:

2.1.1. З абезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи .

2.1.2. З абезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними відповідно до закону .

2.1.3. С творення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України .

2.1.4. З дійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо .

2.1.5. А наліз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю .

2.1.6. З абезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України .

2.1.7. З астосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки .

2.1.8. З дійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України .

2.1.9. С прияння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності .

2.1.10. З апобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил .

2.1.11. Здійснення в межах повноважень, визначених Митним кодексом України та цим Положенням,  контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами.

2.2. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. З дійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України .

2.2.2. Н араховує та стягує митні платежі, інші податки та збори, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

2.2.3. Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, за правильністю визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

2.2.4. З дійснює контроль за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення .

2.2.5. З дійснює контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності .

2.2.6. Р еалізує заходи щодо запобігання контрабанді та порушен­ням митних правил;  проводить процесуальні  дії у справах про порушення митних правил в порядку визначеному Митним кодексом України .

2.2.7. В имагає від осіб, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України, проводять діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, надання документів та відомостей, встановлених Митним кодексом України, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів .

2.2.8. використовує при здійсненні митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя та здоров'я людей, тварин і рослин, не завдають шкоди товарам та транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження .

2.2.9. Забезпечує об'єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів через митний кордон України; збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з питань державної митної справи та зовнішньої торгівлі товарами.

2.2.10. Н адає щоденно Луганській митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення .  

2.2.11. З дійснює державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний та екологічний контроль у формі попереднього документального контролю .  

2.2.12. В иконує інші завдання та функції, визначені Митним кодексом України та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

3. Керівництво митного поста

3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник митного поста, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником Державної митної служби України. Повноваження начальника митного поста визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

3.2. Начальник митного поста має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, визначеному Державною митною службою України. Повноваження заступника визначаються посадовою інструкцією.

3.3. Начальник митного поста відповідає за:

3.3.1. Я кісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань .

3.3.2. П овне та своєчасне справляння митних платежів у зоні діяльності митного поста .

3.3.3. Д отримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України .

3.3.4. О рганізацію роботи митного поста з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил .

3.3.5. С тан дотримання законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності .

3.3.6. О рганізацію роботи, в межах компетенції, з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Відповідно до покладених на нього обов’язків, в межах повноважень, визначених Митним Кодексом України і іншими нормативно-правовими актами, начальник митного поста:

3.4.1. П риймає рішення для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України в зоні діяльності митного органу .

3.4.2. К онтролює виконання посадовими особами митного поста службових обов’язків .

3.4.3. Дає посадовим особам митного поста розпорядження та контролює їх виконання; контроллює якість і своєчасність виконання ними розпоряджень прямих керівників, наказів Державної митної служби України та Луганської митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень.

3.4.4. Надає керівництву Луганської митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста, щодо застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста.

3.4.5. О рганізує професійну підготовку особового складу митного поста  й бере участь у цій підготовці .

3.4.6. О рганізує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста .

3.4.7. Забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю, контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці.

3.4.8. П риймає рішення про проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення у випадках, визначених Митним кодексом України та нормативно-правовими актами з питань митної справи .

3.4.9. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів осіб, які переміщують таовари та транспортні засоби через митний кордон України.

3.5 За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов’язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

 

 

Начальник митного

поста «Танюшівка»

Луганської митниці                                                                            С.М. Коновалов

 

 

про структурні підрозділи

Печать E-mail
(0 голосов)
11.07.2012 р.

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ

 

НАКАЗ

       11.06. 20 12

                       №477  

Про затвердження Положення

про відокремлений структурний підрозділ

«Митний пост «Танюшівка»

Луганської митниці

   

           З метою забезпечення належного виконання завдань і функцій, покладених на митний пост «Танюшівка» Луганської митниці, керуючись статями 544, 547 Митного кодексу України та відповідно до вимог п.3.2. наказу Державної митної служби України від 31.05.12 № 297 «Про створення митних постів»

 НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити положення про відокремлений структурний підрозділ «Митний пост «Танюшівка» Луганської митниці (далі – Положення), додається.

 

2 . Начальнику митного поста «Танюшівка» Луганської митниці організувати ознайомлення, вивчення та виконання особовим складом митного поста Положення.

 

3 . Вважати таким, що втратив чинність наказ Луганської митниці від 19.01.2012 року № 56                     «Про затвердження Положення про митний пост «Танюшівка» Луганської митниці».

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника митниці згідно з розподілом обов‘язків.

 

 

Начальник митниці                                                                          Д.В. Пудрик

 

 

 

про структурні підрозділи

Печать E-mail
(0 голосов)
11.07.2012 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      Наказ Луганської митниці

                                                                                          11 .0 6 .2012 №470

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відокремлений структурний підрозділ «Митний  пост «Сєвєродонецьк»

Луганської митниці

1.   Загальні положення

1.1.   Це Положення визначає організаційно-правовий статус митного поста «Сєвєродонецьк» Луганської митниці (далі - митний пост).

1.2. Митний пост є митним органом, який входить до складу Луганської митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України.

1.3. В своїй діяльності митний пост керується Конституцією України, Митним кодексом України, іншими законами України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів , рішеннями колегії та наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи (далі - Державна митна служба України), наказами та розпорядженнями Луганської митниці, а також цим Положенням.

1.4. Митний пост створюється, реорганізується та ліквідується Державною митною служби України за поданням начальника Луганської митниці.

            1.5. Зона діяльності митного поста – м.Сєвєродонецьк, м.Рубіжне, Кремінський район Луганської області.

1.6. До складу митного поста «Сєвєродонецьк» входить два сектора митного оформлення.

1.6.1. Сектор митного оформлення № 1 розташований за адресою: 93400 , Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, б.2.

1.6.2. Сектор митного оформлення № 2 розташований за адресою: 93000 , Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделеєва, б.63.

 

2. Основні завдання  та функції митного поста

2.1. Забезпечуючи реалізацію митної політики України, митний пост виконує такі основні завдання:

2.1.1. З абезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи .

2.1.2. З абезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними відповідно до закону .

2.1.3. С творення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України .

2.1.4. З дійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо .

2.1.5. А наліз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю .

2.1.6. З абезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України .

2.1.7. З астосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки .

2.1.8. З дійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України .

2.1.9. С прияння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності .

2.1.10. З апобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил .

2.1.11. Здійснення в межах повноважень, визначених Митним кодексом України та цим Положенням,  контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами.

2.1.12. Здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами.

2.2. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. З дійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України .

2.2.2. Н араховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи. У встановленому порядку готує та надає відділу адміністрування митних платежів Луганської митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

2.2.3. Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, за правильністю визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

2.2.4. З дійснює контроль за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення .

2.2.5. З дійснює контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності .

2.2.6. Р еалізує заходи щодо запобігання контрабанді та порушен­ням митних правил;  проводить процесуальні  дії у справах про порушення митних правил в порядку визначеному Митним кодексом України .

2.2.7. В имагає від осіб, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України, проводять діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, надання документів та відомостей, встановлених Митним кодексом України, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів .

2.2.8. В икористовує при здійсненні митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя та здоров'я людей, тварин і рослин, не завдають шкоди товарам та транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження .

2.2.9. Забезпечує об'єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів через митний кордон України; збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з питань державної митної справи та зовнішньої торгівлі товарами.

2.2.10. Н адає щоденно Луганській митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення .  

2.2.11. В иконує інші завдання та функції, визначені Митним кодексом України та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

3. Керівництво митного поста

3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник митного поста, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи. Повноваження начальника митного поста визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

3.2. Начальник митного поста має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, визначеному Державною митною службою України. Повноваження заступника визначаються посадовою інструкцією.

3.3. Начальник митного поста відповідає за:

3.3.1. Я кісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань .

3.3.2. П овне та своєчасне нарахування та стягнення  митних платежів у зоні діяльності митного поста , справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи .

3.3.3. Д отримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України .

3.3.4. О рганізацію роботи митного поста з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил .

3.3.5. С тан дотримання законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності .

3.3.6. О рганізацію роботи, в межах компетенції, з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Відповідно до покладених на нього обов’язків, в межах повноважень, визначених Митним Кодексом України і іншими нормативно-правовими актами, начальник митного поста:

3.4.1. П риймає рішення для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України в зоні діяльності митного органу .

3.4.2. К онтролює виконання посадовими особами митного поста службових обов’язків .

3.4.3. Дає посадовим особам митного поста розпорядження та контролює їх виконання; контролює якість і своєчасність виконання ними розпоряджень прямих керівників, наказів Державної митної служби України та Луганської митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень.

3.4.4. Надає керівництву Луганської митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста, щодо застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста.

3.4.5. О рганізує професійну підготовку особового складу митного поста  й бере участь у цій підготовці .

3.4.6. О рганізує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста .

3.4.7. Забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю, контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці.

3.4.8. П риймає рішення про проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення у випадках, визначених Митним кодексом України та нормативно-правовими актами з питань митної справи .

3.4.9. У межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів осіб, які переміщують таовари та транспортні засоби через митний кордон України.

3.5 За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов’язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

 

 

Начальник митного

поста «Сєвєродонецьк»

Луганської митниці                                                                            С.О.Черкасов

 

 

про структурні підрозділи

Печать E-mail
(0 голосов)
11.07.2012 р.

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛУГАНСЬКА МИТНИЦЯ

 

НАКАЗ

  11.06.12

                       №470

 

Про затвердження Положення про

відокремлений структурний підрозділ

«Митний пост “Сєвєродонецьк”

Луганської митниці

                      

             З метою забезпечення належного виконання покладених на митний пост “Сєвєродонецьк” Луганської митниці завдань і функцій, раціонального розподілу обов’язків між працівниками митного поста, керуючись статями 544, 547 Митного кодексу України та відповідно до вимог п.3.2. наказу Державної митної служби України від 31.05.12 № 297 «Про створення митних постів»  

 НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про відокремлений структурний підрозділ «Митний пост “Сєвєродонецьк” Луганської митниці (далі – Положення), додається.

   

2 . Начальнику митного поста “Сєвєродонецьк” Луганської митниці організувати                                   ознайомлення, вивчення та виконання особовим складом митного поста затвердженого                          Положення.

 

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Луганської митниці «Про затвердження Положення та структури митного поста «Сєвєродонецьк» від 30.08.2010  № 69 2

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника митниці згідно                    розподілу обов язків.

 

Начальник митниці                                                                            Д.В. Пудрик

 

 

 
<< [Первая] < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > [Последняя] >>
Результаты 10 - 18 из 154